W czym może pomóc mi Kancelaria ?

Kancelaria zapewnia Klientom audyt prawny ochrony danych osobowych w ich firmach oraz wprowadza prawne rozwiązania i procedury w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. Prowadzimy również szkolenia dla pracodawców i ich pracowników.

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych. Art.  8 ust. 1 Karty  praw podstawowych Unii Europejskiej oraz  art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)  stanowią, że każda osoba ma prawo do  ochrony danych osobowych jej dotyczących.

Szybki postęp techniczny i  globalizacja  przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa  prywatne, jak  i  organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej  działalności.

Rozporządzenie gwarantuje podmiotom gospodarczym – w tym  mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i  średnim przedsiębiorstwom – pewność prawa i przejrzystość, a osobom fizycznym we wszystkich państwach członkowskich ten sam poziom prawnie egzekwowalnych praw oraz obowiązków i zadań administratorów i podmiotów przetwarzających.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1).

Rozporządzenie, które weszło w życie 25 maja 2018 roku, nakłada jednocześnie na każdego przedsiębiorcę obowiązek podjęcia adekwatnych i proporcjonalnych środków, w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, ochrony praw osób, których dane osobowe są przetwarzane i zapewnienia ich bezpieczeństwa przed nieuprawnionym dostępem.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.